Stadgar

 

 

 

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR SWEDUGA

att antagas på årsmöte 21/3-2021

 • 1 Syfte
  SWEDUGA är en svensk ideell och politisk obunden välgörenhetsförening. SWEDUGA står för Sweden Uganda Aid. Dess primära syfte är att finna sponsorer, både från icke statliga och statliga organisationer i Sverige och privatpersoner som kan ge hjälp i form av bidrag eller annan hjälp till kvinnor och barn i Uganda som annars är marginaliserade och ej har möjlighet att vara/bli självförsörjande och oberoende. Målet för organisationen är att förbättra livskvaliteten för kvinnor och barn, och hävda kvinnor och barns rättigheter.

SWEDUGA ska ha sitt säte i Sverige.

 • 2 Språk
  De officiella språken för SWEDUGA ska vara svenska och engelska.
 • 3 Vision
  Att vara en samlad resurs för hälsa, utbildning, vatten, sanitär information och micro finans, för effektiv och hållbar utveckling för kvinnor och barn i lokala samhällen i Uganda.
 • 4 Uppdraget
  Att stärka kvinnor och barn i de lokala byarna genom utbildning, träning, information, undersökning, konsultation, uppstart, tillgång till rent vatten och rådgivning för att uppnå hållbar utveckling.

SWEDUGA är en icke-religiös, icke-statlig, ej vinstdrivande och icke-diskriminerande humanitär hjälporganisation.

 • 5 Motto
  SWEDUGAS motto skall vara ”Skapa Förutsättningar för ”Hjälp Till Självhjälp” som ger Hållbar Utveckling” speciellt för kvinnor och barn, med mänskliga rättigheter som ledstjärna.
 • 6 Medlemskap
  Medlemskap kan erbjudas svenska eller utländska medborgare. Även företag och andra organisationer kan erhålla medlemskap i föreningen.

Medlemskap erhålles genom någon form av bidrag till föreningen för uppfyllande av dess syften.

 • 7 Uppsägning av medlemskap

Föreningen äger rätt att säga upp medlemskap enligt följande:
Den som gör sig skyldig till motarbetan av organisationens syften eller smutskastar den samma.

Är/blir omyndigförklarad.

Avlider.

Ej följer lagar och regler och/eller går i konkurs.

 • 8 Styrelsen
  Föreningens angelägenheter handhas/beslutas av styrelsen i Sverige bestående av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt två (2) suppleanter, i samförstånd med styrelsen i Uganda, SWEDUGA Uganda NGO.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två styrelseledamöter påfordrar sammanträde.

Styrelsen är beslutsför då tre (3) ledamöter av fem (5) eller fyra (4) ledamöter av sju (7) är närvarande. Om så behövs är ordförandes röst utslagsröst.

Styrelsen ska förbereda, eller gå igenom och godkänna SWEDUGA:s planer, budget och finansiella rapporter avseende både den Svenska och Ugandiska organisationen. Vidare skall styrelsen i Sverige övervaka och följa upp satta mål för verksamheten. Vid varje möte ska protokoll upprättas och justeras av ordförande eller vice ordförande.

 • 9 Dotterorganisation i Uganda
  SWEDUGA Sverige har bildat en dotterorganisation i Uganda. Namnet är SWEDUGA Uganda NGO med säte i Jinja. SWEDUGA Uganda NGO är en politisk och religiöst obunden organisation med samma uppbyggnad som den svenska delen. Den är direkt underställd SWEDUGA Sverige och ska ha ansvaret och tillvarata SWEDUGAs intresse i landet. Styrelsen ska bestå av väl anförtrodda lokala personer samt minst två (2) representanter från den svenska styrelsen.

SWEDUGA Uganda NGO ska disponera nedsända pengar på det sätt som styrelsen i Sverige beslutat.

Styrelsen i SWEDUGA Uganda NGO ska bestå av en (1) ordförande och fyra (4) – fem (5) ledamöter vilka utses av styrelsen i Sverige.

SWEDUGA Uganda NGO ska ha sitt säte i Jinja.

 • 10 Årsberättelse, räkenskaper och revision
  Föreningens räkenskapsår sträcker sig över tiden1 januari till den 31 december. Styrelsens årsberättelse och räkenskaper skall senast den 28 februari i avslutat skick jämte protokoll och övriga erforderliga handlingar tillhandahållas revisorn, vilken senast den 31 mars ska inlämna sin berättelse till styrelsen.

Årsberättelsen kan tidigast två veckor före årsmötet rekvireras från styrelsen.

§
11 Årsmöte/Föreningsmöte
Årsmötet ska årligen hållas före maj månads utgång. Kallelsen till årsmötet utsändes senast två veckor före mötet. Föreningsmöten utöver årsmötet hålles på tid och plats som föreningen eller styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att sammankalla föreningen till extra föreningsmöte om minst en femtedel av föreningens medlemmar inkommit med skriftlig anhållan härom. Kallelse till möte skall ske skriftligen.

 • 12 Årsmötesärenden
  Vid årsmötet skall följande förekomma:
 1. Frågan om årsmötet behörigen utlysts
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet
 4. Föredragning av styrelseberättelse
 5. Föredragning av räkenskaperna
 6. Föredragning av revisionsberättelse
 7. Godkännande av styrelseberättelsen och räkenskaperna
 8. Beslutande om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Fastställande av avgifter
  10.Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
 1. Val av revisorer
 2. Val av två ledamöter till valberedningen
 3. Övriga frågor

Förslag på ärenden som enskild medlem önskar få behandlat på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Varje medlem har en röst. I alla frågor gäller absolut majoritet. Vid lika röster har ordföranden utslagsröst.

 • 13 Mål för föreningen
  Att uppmärksamma och hjälpa kvinnor och barn till basala rättigheter och skyldigheter gällande hälsa, utbildning, existens och resurs fördelning, micro finans, brunnsborrning utförd för SWEDUGAs räkning.

Att uppmuntra och stödja utveckling av familj, skola och befolkningens hälsa, utbildning och miljömässigt bevarande.

Att stötta inkommande projekt eller aktiviteter som syftar till hållbar utveckling som främjar kvinnor och barn.

Att sätta exempel (utbildningscenter) för för kvinnor och barn för att bli självförsörjande.

Att stärka skolor och samhälle till att integrera tankesättet ”allas lika värde” (kvinnors rättigheter) i deras utvecklingsprogram och aktiviteter främst riktade till barn.

Att uppmuntra och ge support till utveckling av familj, skola och samhällsinitiativ riktade mot bekämpandet av HIV och AIDS med fokus på kvinnor och barn.

Att utveckla, mobilisera och cirkulera instruktions och läromedel i skolor och andra institutioner för att höja utbildningen för hållbar utveckling med fokus på kvinnor och barn.

Att erbjuda utbildningsmöjligheter/träning inom områden såsom marknadsundersökning, lära upp lärlingar, projektplanering (skriva projektplan), skriva rapporter, ta anteckningar, brevskrivning, CV:n och andra typer av handlingar av intresse för kvinnor och barn.

Att stödja läs- och skrivundervisningsprogram för vuxna kvinnor och flickor som ej går/har gått i skolan.

Att ingå i nätverk med staten och andra samhällsorganisationer i Uganda för att uppnå ovannämnda syften.

Att arbeta för att knyta kontakter och ingå samarbete med lokala, nationella (i både Sverige och Uganda) och internationella organisationer för att på ett effektivt sätt kunna bidra till bättre hälsa, utbildning, undersökningar, information, konsultation, och rådgivningsservice för kvinnor och barn.

Att etablera micro finanser och att starta hjälp till självhjälps-projekt i de lokala samhällena främst riktade mot kvinnor och barn.

Att etablera och erbjuda lokaler för aktiviter så som seminarier, träning, utbildning, kurser och konferenser med målet att uppmuntra att samhället deltar i arbetet att skapa förutsättning för en hållbar utveckling, speciellt för kvinnor och barn.

Att borra brunnar för försörjning av rent vatten i de lokala byarna, speciellt de som har lång väg till vattenkällor.

 • 14 Medel och finanser
  Huvudsakliga medel ska komma från:

Gåvor

Donationer

Insamlingar

Annan legal källa godkänd av styrelsen i Sverige.

 • 15 Kontroll
  Budget och räkenskaper ska kontrolleras av styrelsen.

Alla medel ska finnas på det/de bankkonto styrelsen beslutar om.

Varje avdelning i SWEDUGA Uganda NGO ska avlägga årlig ekonomisk rapport via den lokala styrelsen för godkännande i början av varje räkenskapsår, dock senast 13/3.

Varje avdelning i SWEDUGA Uganda NGO ska avlägga årlig budget rapport via den exekutiva kommittén för godkännande före början av varje räkenskapsår, senast 31/10.

En oberoende revisor/ekonomiansvarig i Sverige skall revidera räkenskaperna varje år och avlämna rapport till styrelsen för SWEDUGA.

Periodvisa eller oplanerade besök av SWEDUGAs svenska styrelse, eller någon av styrelsen utsedd person skall göras på nya projekt, pågående projekt, färdigställda projekt etc. i Uganda och sedan rapportera tillbaka till styrelsen.

 • 16 Firmateckning
  Firmatecknare för SWEDUGA Sverige utses av styrelsen.
 • 17 Upplösning och stadgeändringar
  För upplösning och stadgeändringar av SWEDUGA Sverige såväl som SWEDUGA Uganda NGO fordras beslut av två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum. Det ena av dessa möten skall vara årsmötet. Vid beslut om upplösning av föreningen, disponeras föreningens medel på så sätt som beslutas i samband med beslut om upplösning.

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535